เบญจขันธ์ คืออะไร

สมุนไพรเบญจขันธ์จากธรรมชาติ เบญจขันธ์ธรรมชาตินำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ ชาเบญจขันธ์ ชาถุงเบญจขันธ์ ชาเม็ดเบญจขันธ์ เบญจขันธ์ธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
หน้าแรก l เกี่ยวกับเบญจขันธ์ l ผลิตภัณฑ์เบญจขันธ์ l ชาเบญจขันธ์ l ชาถุงเบญจขันธ์ l ชาเม็ดเบญจขันธ์ l ชาเบญจขันธ์ที่ดี l รายละเอียดการสั่งซื้อ

 

 

เบญจขันธ์

เบญจขันธ์ คืออะไร
เบญจขันธ์งานวิจัยช่วยลดน้ำตาลในเลือด
งานวิจัยเบญจขันธ์ ช่วยต้านการอักเสบ
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยป้องกันกันตับเกิดพิษ
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยระงับความเจ็บปวด
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยหัวใจและหลอดเลือด
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยลดไขมันในเลือด
งานวิจัยเบญจขันธ์ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง
เบญจขันธ์คุณภาพที่ดี
เบญจขันธ์อ้างอิง

 
เบญจขันธ์มีอย

ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ

ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ

 

 

 

 


บญจขันธ์ สมุนไพรไทย
   ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศไทย และ ของต่างประเทศ ปัญจขันธ์มีชื่อเรียก แตกต่างกันออกไปในประเทศไทย เรียก เบญจขันธ์ ปัจจขันธ์ เจียวกู้หลานอมาซาซูรู
ชื่อ สากล GYNOSTEMMA, PENTA TEA, Southern Ginseng
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ปัญจขันธ์
ปัญจขันธ์ เบญจขันธ์ (Gynostemma pentaphylum) ได้รับการ ยกย่าอง ให้เป็นสุดยอดสมุนไพรแห่งชาติปี พ.ศ. 2548
จากการรวบรวมรายงานการวิจัยตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรือ เอกสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเจียวกู้หลาน ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2550 พบว่ามีมากกว่า 1000 รายการ งานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นงาน วิจัยเกี่ยวกับ สรรคุณ เคมี ความปลอดภัย ดังนั้นเบญจขันธ์จึงเป็นพืชที่น่าสนใจ ของหลาย ๆ สำนักการวิจัย ที่ต้องการนำคุณสมบัติ และ พฤกษเคมี ที่มีคุณค่า และความปลอดภัยต่อ มนุษย์ มาบำบัด และป้องกัน ยับยั้ง อาการเจ็บป่วย ซึ่งยาเคมีในปัจจุบัน
ยังให้ผลข้างเคียงและตกค้างในร่างกายของมนุษย์
     งานวิจัยเบญจขันธ์ ให้ผลให้สรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือด
โรคเบาหวาน คือภาวะที่ร่างกายมีปริมาณน้ำตาล ในเลือดสูงเกินปกติ พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย แต่คนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ คนที่ มีอายุมากาว่า 40 ปีขึ้นไป และคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ผู้ที่มีร่างกายอ้วน จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มาก

     เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สาเหตุของโรค คือ ตับอ่อน สร้างฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ ช่วยให้ร่างกาย เผาผลาญอาหาร ได้น้อยหรือไม่ได้เลย จึงทำให้ ร่างกายไม่สามารถ นำน้ำตาลไปใช้ได้ จึงเกิดอาการ คั่งของน้ำตาล ในกระแสโลหิต และในอวัยวะต่าง ๆ และจะถูกร่างกายขับทิ้ง ในรูปของของเสียโดยอวัยวะ ที่เรียกว่า ไต โรคเบาหวานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ที่มีอาการสาเหตุ ความรุนแรง และการรักษาต่างกัน ได้รายงานสรุปรวมความว่า

     เบาหวานชนิดพึ่งพา อินซูลิน เป็นชนิดที่พบได้น้อย แต่มีความรุนแรงสูงและอันตรายมาก มักพบในเด็กและคนที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี และ อาจพบในคนสูงอายุได้บ้าง โดยที่ตับอ่อนของ ผู้ที่เป็นเบาหวานประเภทนี้จะสร้าง หรือ ผลิต อินซูลินได้น้อยหรือ ไม่ได้เลยเชื่อว่าเกิด จากร่างกาย สร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านและทำลายตับของตนเอง จนไม่สามารถ สร้างอินซูลิน ได้เรียกว่า โรคภูมิแพ้ต่อตัวเอง ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องฉีด อินซูลินเข้าไปทดแทน ในร่างกาย ตามที่แพทย์สั่ง ทุกวัน จึงจะสามารถ เผาผลาญน้ำตาลได้ตามปกติ มิฉะนั้น ร่างกายจะเผาผลาญ ไขมันจนทำให้ผอมอย่างรวดเร็ว และถ้าเป็นรุนแรง จะมีการคั่งของสาร คีโตน ซึ่งเป็นของเสีย ที่เกิดจากการเผาผลาญไขมัน สารนี้มีพิษต่อระบบประสาท ทำให้ผู้ป่วยหมดสติถึงตายได้

     เบาหวานชนิดไม่พึ่งพา อินซูลิน เป็นชนิดที่พบเป็นส่วนใหญ่ ในคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป เป็นโรคที่ซับซ้อน ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากกรรมพันธุและสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะ มีภาวะการ ผิดปกติ ของกระบวนการเมตาบอริซึม และความบกพร่องในการ หลั่งสารอินซูลิน เมื่อถุก กระตุ้นด้วย กลูโคส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเบาหวาน

     เมื่อเกิดภาวะร่างกาย ไม่ตอบสนอง ต่อ อินซูลิน ขึ้นร่างกายก็จะพยายามปรับ ตัวเองเพื่อให้ระดับ น้ำตาลในเลือด อยู่ในสภาวะปกติ โดยเพิ่มการหลั่ง อินซูลินจาก ส่วนประกอบของ ดับอ่อนที่เรียกว่า B -cell ทำให้เกิด ภาวะ อินซูลินในเลือดสูง ในขณะเดียวกัน ภาวะน้ำตาล ในเลือดสูงเอง ก็ยังเป็นสาเหต ของ ทำให้เกิด โรคแทรกซ้อนขึ้น

     การควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงทำได้โดยต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย รวมทั้งยารักษา เบาหวาน แต่ก็ยัง มีข้อจำกัด เกิดอาการไม่พึงประสงค์ สถาบันวิจัย สมุนไพร กรทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ได้ทำการศึกษา ลดฤทธิน้ำตาล ด้วยสารสกัดจาก
เจียวกู้หลาน พบว่าสามารถลดได้ในห้องทดลอง

     จากรายงานของ Poomecome W ( อ้างอิง Poomecome W Hypoglycemic activity of Extract From Gynostemma Pentaphyllum Makino. [ Thesis ] Faculty of Graduate Studies, ChiangMai University 1999 ) ได้รายงานสรุปรวมความว่า สรรพคุณที่มีอยู่ใน เจียวกู้หลาน จะทำกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลิน และยับยั้ง การดูดซึมกลูโคส ในทางเดินอาหาร

     จากรายงานการศึกษา ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เจียวกู้หลาน จะกระตุ้น การหลั่ง อินซูลิน และยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในทางเดินอาหาร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัย สมุนไพร กรทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ISBN 974-7549-68-3 เบญจขันธ์ สมุนไพรไทย
ขอขอบคุณข้อมูลประกอบจาก
ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ

เบญจขันธ์
รายละเอียดการสั่งซื้อ ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ

เบญจขันธ์
สมุนไพรเบญจขันธ์จากธรรมชาติ เบญจขันธ์ธรรมชาตินำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ ชาเบญจขันธ์ ชาถุงเบญจขันธ์ ชาเม็ดเบญจขันธ์ เบญจขันธ์ธรรมชาติจากยอดดอยเชียงใหม่
 ชาเบญจขันธ์
ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ
ชาถุงเบญจขันธ์
ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ
ชาเม็ดเบญจขันธ์
ปัญจขันธ์ สมุนไพรคุณภาพ
เบญจขันธ์
 

 
 

ผลิตและจัดจำหน่ายโดยโดย เจียวกู้หลานฟอร์ยู เชียงใหม่
 99/62 หมู่ 12 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย 50210
โทรศัพท์: 081 6032249 081 5959551 Fax: 053 398767  E-mail :
guide2544@yahoo.com  pirote2000@hotmail.com
เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่ -  Free counter and web stats Counter code appears to be damaged (error 1). Please insert an unmodified copy web analyticswww.Stats.in.th-สมุนไพร เจียวกู้หลาน , เจียวกูหลาน, เจียวกู่หลาน, เจียวกู, เจียวกูหลัน, เบญจขันธ์ , ปัญจขันธ์, Jiaogulan,JIAOGULAN - เจียวกู้หลานสมุนไพรไทยคุณภาพจากเชียงใหม่