เจียวกู้หลานป่าสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เจียวกู้หลานฟอร์ยูสามารถใช้ควบคู่กับยาหมอได้ผลดีเสริมสุขภาพเพื่อรองรับประสิทธิภาพยาของคุณหมอให้ออกฤทธิ์ได้ดีกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและอื่นๆ

 


เจียวกู้หลานฟอร์ยูนำเสนอ

 

นำเสนอจรรยาบรรณของหมอแผนไทย

หน้าแรก

เรื่องน่าสนใจ

รายละเอียดสินค้า

จรรยาบรรณของหมอแผนไทยกล่าวไว้ว่า
     ผู้ที่จะเป็นหมอ จะมีแต่วิชาความรู้เกี่ยวกับยาและรู้จักโรคเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอ ควรต้องเป็นคนมีอัธยาศัย เรียบร้อย เป็นที่พอใจของคนทั้งหลายด้วย จึงจะเป็นหมอที่ดีได้ ถ้ามีแต่ความรู้วิชาของหมอ แต่ไม่เป็นผู้โอบอ้อมอารี ต่อคนทั้งหลายแล้ว ก็ไม่มีใครนับถือ มีเมตตาจิตต่อคนไข้ไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่โลภเห็นแก่ลาภของคนไข้ แต่ฝ่ายเดียว ไม่โอ้อวดวิชาความรู้ของตนให้คนไข้หลงเชื่อ ไม่หวงหรือกีดกันหมออื่นซึ่งมีความรู้ดีกว่า ไม่ลุอำนาจอคติ 4 คือฉันทา โมหา โทสา ภยาคติ ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม มีความละอายต่อบาป ไม่เป็นคนเกียจคร้านมักง่าย มีความละเอียดสุขุม มีสติใคร่ครวญเหตุผล

1.
เมตตาจิตแก่คนไข้
2.ไม่เห็นแก่ลาภ
3.ไม่เป็นคนโอ้อวด
4.ไม่ปิดบังความเขลาของตนเอง
5.ไม่ปิดบังความดีของผู้อื่น
6.ไม่หวงกันลาภผู้อื่น
7.ไม่ลุอำนาจแก่อคติทั้ง 4 ได้แก่ ฉันทาคติ (ความรักใคร่พอใจ) โทสาคติ (ความโกรธ) ภยาคติ (ความกลัว) โมหาคติ (ความหลง)
8.ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม
9. มีหิริโอตัปปะ ไม่เป็นคนเกียจคร้านและมักง่าย มีโยนิโสมนสิการ
10.ไม่เป็นคนมีสันดานอันประกอบด้วยความมัวเมา

     เจียวกู้หลานป่าสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เจียวกู้หลานฟอร์ยูสามารถใช้ควบคู่กับยาหมอได้ผลดีเสริมสุขภาพเพื่อรองรับประสิทธิภาพยาของคุณหมอให้ออกฤทธิ์ได้ดีกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและอื่นๆ


 


เจียวกู้หลานฟอร์ยูเจียวกู้หลานป่าสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เจียวกู้หลานฟอร์ยูสามารถใช้ควบคู่กับยาหมอได้ผลดีเสริมสุขภาพเพื่อรองรับประสิทธิภาพยา
ของคุณหมอให้ออกฤทธิ์ได้ดีกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและอื่นๆ
©ลิขสิทธิ์ 2556 99/62 หมู่ 12 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่